Creation and love of beauty are elemental for the experience of happiness./ Tworzenie i umiłowanie piękna są podstawą szczęścia.
- Walter Gropius

wtorek, 11 września 2018

Sun – Moon – liberation | Słońce – Księżyc – wyzwolenie.


What enslaves me – The Sun. What kind of transformation will free me – The Moon.


What enslaves me – The Sun. What kind of transformation will free me – The Moon. 

My first thought – turn the light off! How wanderful is the feeling, that we don’t have to know everything and can let ourselves wander in the dark!

My second thought – two human figures from The Sun have changed into two animals in The Moon. What transformation into an animal means? Should we give up our work and friends to live in a burrow in the forest together with ants? I think it is a matter of perceiving ourself – lets learn to look at ourselves as one of many elements of the ecosystem, not as the master of creation, around whom everything revolves.
Co mnie zniewala – Słońce. Jaką transformację przejść, aby się wyzwolić – Księżyc.

Pierwsza moja myśl – przytłum światło! Jak cudownie wyzwalające jest poczucie, że nic nie wiemy i możemy pozwolić sobie na luksus błądzenia po omacku!

Druga moja myśl – dwie postacie ludzkie ze Słońca zmieniły się w dwa zwierzęta w Księżycu. Co to znaczy przejść transformację w zwierzę? Mamy porzucić pracę i przyjaciół aby zamieszkać w jakiejś norze w lesie razem z mrówkami? Myślę, że to kwestia postrzegania samych siebie - uczmy się patrzeć na siebie jak na jeden z wielu elementów ekosystemu, a nie jak pana stworzenia, wokół którego wszystko się kręci.