Creation and love of beauty are elemental for the experience of happiness./ Tworzenie i umiłowanie piękna są podstawą szczęścia.
- Walter Gropius

wtorek, 10 lipca 2018

The PopeTitian, Pope Paul III with His Grandsons, 1545-46

Raphael, Pope Leo X with Cardinals, 1518

I detest him. A hypocrite, pleased with himself, with a sanctimonious voice, who endeavors to dominate and enslave everyone around, especially women. The conventional meanings of this card - morality, empathy, spirituality - sound a bit ironic to me. For me, the Pope symbolizes people, institutions and structures, which, instead of supporting other people, oppress and destroy them.

In the pictures we see caring grandfather - Paul III with his grandsons and frisky Leo X with the cardinals. Tarot was formed around this time, when these portraits were painted. And doesn’t our tarot Pope look like real ones? A similar posture, similarly surrounded by reduced and subordinate figures?

The Pope in a spread tells me something about hypocrisy, enslavement through pathological structures and absurd traditions. It also tells us to rethink, whether we really believe in the opinions we declare or - to think about what we in fact believe in.Nie znoszę go. Zadowolony z siebie hipokryta ze świętoszkowatym głosikiem, dążący do zdominowania i zniewolenia wszystkich dookoła, a zwłaszcza kobiet. Konwencjonalne znaczenia tej karty – moralność, empatia, duchowość – brzmią jednak nieco ironicznie. Papież symbolizuje dla mnie osoby, instytucje i struktury, które zamiast wspierać ludzi niewolą ich i niszczą.

Na obrazach widzimy zapobiegliwego dziadka - Pawła III z wnukami i swawolnego Leona X z kardynałami. Mniej więcej w tym czasie, gdy powstawały te portrety, formował się też tarot. I czyż nasz tarotowy Papież nie jest podobny do sportretowanych? Podobna sylwetka, podobnie otoczony przez pomniejszone i podległe mu postacie?

Papież w rozkładzie mówi mi coś o hipokryzji, zniewoleniu przez patologiczne struktury i absurdalne tradycje. Bywa też wskazówką aby przemyśleć, czy rzeczywiście wierzymy w idee, pod którymi się podpisujemy lub też – aby przemyśleć, w co właściwie wierzymy.

piątek, 6 lipca 2018

Reach the goal! - spread

Very practical and to-the-point spread, very a la Queen of Swords. You can also use this spread without  defining any particular aim; tarot will show you what to do, anywhay.REACH THE GOAL!

1) what favors me/ what beliefs or cases to accept,
2) what bothers me/ what beliefs, cases or attitudes to reject,
3) what to do, what attitude to take,
4) what effect to prepare for.


DO CELU!

1) co mi sprzyja/jakie przekonania, sytuacje przyjąć,
2) co mi przeszkadza/ jakie przekonania, sytuacje odrzucić,
3) co robić, jaką postawę przyjąć
4) na jaki efekt się przygotować.


Bardzo praktyczny i konkretny rozkład, bardzo w stylu Królowej Mieczy. Możesz zastosować ten rozkład nawet jeśli nie masz sprecyzowanego żadnego celu; tarot i tak Ci pokaże, co robić.

Energies around me - spread

Spread for general tendenties at the moment. You can do quick reading out of this spread and got practical tip for what to do now, but you can also go deeper into meanning of every card for your own intellectual satisfaction.ENERGIES AROUND ME

1) what energy is disapearing or transforming,
2) what is culminating,
3) what is to be born,
4) how to make the most of this energy moment/ what is my task or lesson for this moment.


ENERGIE WOKÓŁ MNIE

1) jaka energia już zanika lub się przekształca,
2) jaka jest w punkcie kulminacyjnym,
3) jaka dopiero zaczyna się rodzić,
4) jak najlepiej wykorzystać ten moment energetyczny/ jakie jest moje zadanie lub lekcja na ten moment.

Rozkład na generalne tendencje w tym momencie. Można tu zrobić szybkie czytanie i dostać praktyczne wskazówki co robić, można też dogłębniej zanalizować znaczenie każdej karty dla własnej, bezinteresownej satysfakcji intelektualnej.